Lekkerkerker Holding B.V. voert samen met haar werkmaatschappijen een kwalitatief, veilig, gezond en milieubewust beleid.

 

Dit beleid omvat:

People:    (kwaliteit, arbeidsomstandigheden, volwaardig werk, mensenrechten, eerlijk zaken doen, consumenten aangelegenheden, veiligheid);

Planet:     (planeet, milieu);

Profit:      (opbrengst, winst).

 

De directie wordt gevoerd door:

– Hans Stockmann;

– Jan Albert Ottevanger.

 

Het beleid is van toepassing op de onderstaande werkmaatschappijen met bijbehorende scope:

Lekkerkerker Administratie Maatschappij B.V.: centrale administratie voor alle werkmaatschappijen.

Lekkerkerker Rotterdam B.V.: het verhuren en verkopen van stalen en kunststof rijplaten, draglineschotten, oprijschotten en bouwhekken.

 

Ontwerp en ontwikkeling 8.3 genoemd in ISO 9001 is niet van toepassing gezien de aard van de bedrijfsactiviteiten, waarbij de klant zelf bepaalt welke hoeveelheden en welke afmetingen nodig zijn. Lekkerkerker voert geen modificaties uit aan de producten en levert de klant geen advies over inrichting bouwplaats etc.

 

Op het KAM-gebied streven wij naar de volgende doelen:

 1. de continuering van ons bedrijf;
 2. zorgdragen voor het welzijn van onze medewerkers door o.a. goede arbeidsomstandigheden te bieden voor persoonlijke ontwikkeling;
 3. zorgdragen voor de gezondheid van onze medewerkers door een goede werksfeer en
  werkomgeving aan te bieden;
 4. zorgdragen voor de veiligheid van onze medewerkers door het aanbieden van opleidingen en cursussen en de medewerkers met goed en gekeurd materiaal en materieel hun arbeid laten verrichten;
 5. zorgdragen voor de gezondheid en veiligheid van personeel en derden door het
  verstrekken van voorschriften op het opslagterrein en het vermelden van juiste werkmethodes;
 6. afstemmen van de beleidsmaatregelen op gelijke kansen, het elimineren van discriminatie en achterstelling van werknemers;
 7. ontwikkelen, naleven en verbeteren van beleidsmaatregelen om zeker te stellen dat activiteiten (verhuur en verkoop producten, en het verrichten van diensten), inkopen en investeringen niet conflicteren met de mensenrechten;
 8. daar waar mogelijk werken met voorkeur leveranciers die kwaliteit van
  producten of diensten leveren tegen een juiste prijs / kwaliteitsverhouding;
 9. voorkomen van discriminatie, kinderarbeid en gedwongen en verplichte arbeid;
 10. vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsonderhandelingen niet te belemmeren;
 11. eerlijke en goede communicatie voeren met stakeholders en een optimale kwaliteits- en prijsverhouding bieden;
 12. verstrekken van eerlijke productinformatie;
 13. voorkomen van omkoping en corruptie van en door onze onderneming dan wel onze medewerkers;
 14. geen activiteiten ontplooien in strijd met de kartelwet en regelgeving betreffende concurrentievervalsing;
 15. zorgdragen voor de privacy van onze stakeholders;
 16. maximale aandacht voor en minimale belasting van het milieu en minimale hinder naar derden en de omgeving;
 17. afval scheiden bij de bron;
 18. zoveel mogelijk gebruik maken van gerecyclede materialen;
 19. het grondstoffen verbruik inzichtelijk maken;
 20. energie- en waterverbruik reduceren en mogelijke milieubewuste keuzes maken;
 21. uitstoot van broeikasgassen inzichtelijk maken met behulp van de Co2 ladder;
 22. eventuele opgelegde sancties toelichten en welke correctieve acties genomen worden ;
 23. naleven van wet- en regelgeving en andere eisen;
 24. zorgdragen voor een positieve bijdrage aan de lokale economie, door schenkingen, hergebruik van producten, materialen.

Om bovenstaande doelen te realiseren worden prioriteiten gesteld die zullen leiden tot concrete en meetbare activiteiten die in ons actieplan zijn vastgelegd. Om zeker te weten dat het gevoerde beleid effectief is geweest, worden de behaalde resultaten jaarlijks vastgelegd in ons jaarverslag

Voor ons beleid hebben wij de volgende uitgangspunten vastgesteld:

 1. er is een integraal managementsysteem opgezet, dat alle aspecten kort en bondig beschrijft. Dit systeem wordt middels interne en externe audits, in- en externe werkplek inspecties onderhouden;
 2. er is een SWOT analyse opgesteld, dat jaarlijks wordt beoordeeld en bijgesteld;
 3. jaarlijks worden er doelstellingen en KPI’s opgesteld en deze worden periodiek gecontroleerd en bijgesteld;
 4. de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn duidelijk vastgelegd en worden regelmatig geëvalueerd;
 5. een scholingsrooster is opgesteld dat structureel wordt bijgesteld;
 6. gedurende tijdelijke arbeidsongeschiktheid in eigen functie wordt zoveel mogelijk aangepast werk gecreëerd;
 7. er is een RI&E uitgevoerd;
 8. registratie van afwijkingen (ongevallen, materiële schade, klachten, ongewenste gedragsvormen, milieuschade e.d.) vindt plaats, om herhaling of erger te voorkomen;
 9. er wordt gewerkt conform ISO 9001, ISO 14001, VCA*, MVO niveau 3 en hierbij worden de richtlijnen uit de ISO 26000 gehanteerd.

 

Alle medewerkers zijn en blijven actief betrokken bij het uitvoeren van het beleid.

De nadruk blijft liggen op KAM-activiteiten en preventie.

Voorkomen is beter dan genezen!

Wij streven naar een continue verbetering op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. De medewerking en betrokkenheid van al onze medewerkers blijft hierbij van groot belang.

J.C.A. Stockmann                                                                                                                            J.A. Ottevanger
Directeur                                                                                                                                             Directeur

23 januari 2018

Download hier de beleidsverklaring 2018 als pdf