Lekkerkerker Holding B.V. voert samen met haar werkmaatschappijen een Maatschappelijk Verantwoord Beleid.

Dit beleid omvat:
People:    (kwaliteit, arbeidsomstandigheden, volwaardig werk, mensenrechten, eerlijk zaken doen, consumenten aangelegenheden, veiligheid);
Planet:     (planeet, milieu);
Profit:      (opbrengst, winst).

De directie wordt gevoerd door:
– Hans Stockmann;
– Jan Albert Ottevanger.

Het MVO beleid is van toepassing op de onderstaande werkmaatschappijen met bijbehorende scope:

– Lekkerkerker Administratie Maatschappij B.V.     – Centrale administratie voor alle werkmaatschappijen.
– Lekkerkerker Rotterdam B.V.                                  – Het verhuren, verkopen, laden, lossen, walsen, persen, repareren, schoonmaken en opslaan van stalen en kunststof rijplaten, draglineschotten, oprijschotten en bouwhekken.

Op het MVO gebied streven wij naar de volgende doelen:

 1. De continuering van ons bedrijf;
 2. Zorgdragen voor het welzijn van onze medewerkers door o.a. goede arbeidsomstandigheden te bieden voor persoonlijke ontwikkeling;
 3. Zorgdragen voor de gezondheid van onze medewerkers door een goede werksfeer en werkomgeving, PAGO’s en gerichte keuringen aan te bieden;
 4. Zorgdragen voor de veiligheid van onze medewerkers door het aanbieden van opleidingen en cursussen en de medewerkers met goed en gekeurd materiaal en materieel hun arbeid laten verrichten.
 5. Zorgdragen voor de gezondheid en veiligheid van personeel en derden, door het verstrekken van informatie bij eventueel te verwachten overlast voor aanvang, tijdens of afronding van een asbest- en, of sloopproject. Het verstrekken van veiligheidsvoorschriften op een project en voorschriften op het opslagterrein, het vermelden van werkmethodes en het op correcte wijze afzetten van projecten;
 6. De beleidsmaatregelen zijn afgestemd op gelijke kansen, elimineren van discriminatie en achterstelling van werknemers;
 7. Het ontwikkelen, naleven en verbeteren van beleidsmaatregelen om zeker te stellen dat activiteiten (verhuur en verkoop producten, en het verrichten van diensten), inkopen en investeringen niet conflicteren met de mensenrechten;
 8. Er zal daar waar mogelijk, gewerkt worden met voorkeur leveranciers die kwaliteit van product of diensten leveren tegen een juiste prijs / kwaliteitsverhouding. Voorkeur leveranciers zijn leveranciers die de duurzaamheidsverklaring onderschrijven, daarnaast in het bezit zijn van certificaten, flexibel zijn en service bieden.
 9. Het voorkomen van discriminatie, kinderarbeid en gedwongen en verplichte arbeid;
 10. De vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsonderhandelingen wordt niet belemmerd;
 11. Er wordt een eerlijke en goede communicatie met stakeholders gevoerd en een optimale kwaliteits- en prijsverhouding geboden;
 12. Verstrekken van eerlijke productinformatie;
 13. Voorkoming van omkoping en corruptie van en door onze onderneming dan wel haar medewerkers;
 14. Er geen bijdrage geleverd wordt aan politieke lobbygroepen of politieke partijen;
 15. Er worden geen activiteiten ontplooid in strijd met de kartelwet en regelgeving betreffende concurrentievervalsing;
 16. Zorgdragen dat de privacy van onze stakeholders niet wordt aangetast;
 17. Maximale aandacht voor en minimale belasting van het milieu en minimale hinder naar derden en de omgeving;
 18. Afval scheiden bij de bron;
 19. Daar waar mogelijk, maken wij gebruik van gerecyclede materialen;
 20. Het grondstoffen verbruik inzichtelijk maken;
 21. Het energie- en waterverbruik te reduceren en mogelijke milieubewuste keuzes maken;
 22. De uitstoot van broeikasgassen inzichtelijk maken met behulp van de Co2 ladder.
 23. In geval van opgelegde sancties, toelichten wat de oorzaak was en welke correctieve acties worden genomen;
 24. Naleving van wet- en regelgeving en andere eisen;
 25. Zorgdragen voor een positieve bijdrage aan de lokale economie, door schenkingen, hergebruik vanuit sloop voorkomende producten, materialen en projectlocaties beschikbaar te stellen voor bijvoorbeeld trainingen.

 

Om bovenstaande doelen te realiseren worden prioriteiten gesteld die zullen leiden tot concrete en meetbare activiteiten die in ons MVO jaarplan zijn vastgelegd. Om zeker te weten dat het gevoerde MVO beleid effectief is geweest worden de behaalde resultaten jaarlijks vastgelegd in ons MVO jaarverslag.

Voor ons MVO beleid hebben wij de volgende uitgangspunten vastgesteld:

 1. Er is een integraal MVO managementsysteem opgezet. Dit beschrijft alle MVO aspecten kort en bondig. Dit systeem wordt middels interne en externe audits, in- en externe werkplek-en V&G inspecties onderhouden;
 2. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn duidelijk vastgelegd en worden regelmatig geëvalueerd.
 3. Er is een scholingsrooster opgesteld, dat structureel wordt bijgesteld.
 4. Gedurende tijdelijke arbeidsongeschiktheid in eigen functie wordt zoveel mogelijk aangepast werk gecreëerd;
 5. Registratie van afwijkingen (ongevallen, materiële schade, klachten, ongewenste gedragsvormen, milieuschade e.d.) vindt plaats, om herhaling of erger te voorkomen;
 6. Waar voorgeschreven worden meldingen van projecten doorgegeven aan relevante overheidsinstanties zoals inspectie SZW en toezichthoudende instellingen;
 7. Er wordt gewerkt conform ISO 26000, ISO 9001, ISO 14001, VCA*, MVO (prestatieladder 3).

 

Alle medewerkers zijn en blijven actief betrokken bij het uitvoeren van het MVO beleid.

De nadruk blijft liggen op MVO activiteiten en preventie.
Voorkomen is beter dan genezen!

Wij streven naar een continue verbetering op het gebied van MVO. De medewerking en betrokkenheid van al onze medewerkers blijft hierbij van groot belang.

J.C.A. Stockmann                                                                                                        J.A. Ottevanger

22 juni 2016